Voor praktisch en betaalbaar duurzaam advies met echt resultaat Inloggen

MVO Prestatieladder

De MVO-Prestatieladder, Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken.

De MVO-Prestatieladder, certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor duurzaamheid (ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage conform het Global Reporting Initiative (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is.

Kenmerken van de MVO-Prestatieladder:

 • MVO beleid aantoonbaar en onafhankelijk getoetst;
 • Basis conform de volgende richtlijnen: ISO 26000, GRI en AA 1000;
 • Inhoud:
  • 7 kernthema’s;
  • 33 indicatoren (overeenkomstig GRI alleen een aantal indicatoren zijn uitgesloten);
  • stakeholdermanagement;
  • en systeemeisen MVO. (Dit zijn de eisen aan het managementsysteem voor de invoering en ontwikkeling van MVO)
 • 5 niveaus waarop het certificaat behaald kan worden.

Vernieuwde norm per 1 september 2013

Per 1 september 2013 is deel A van de nieuwe versie van de MVO-Prestatieladder vrijgegeven door het College van Deskundigen MVO Prestatieladder (Stichting Foundation Sustained Responsibility –FSR). De MVO-Prestatieladder 2013 is ten opzichte van de versie 2010 ! inhoudelijk verduidelijkt en verdiept, zonder echt nieuwe eisen voor het MVO managementsysteem. De bron van wijzigingen zijn de frequently asked questions (FAQS), de accreditatienorm ISO 17021 en de Annex SL ISO / IEC 2012 (ISO guide 83).

De niveaus van het MVO-Prestatieladder certificaat

Er zijn 33 indicatoren opgesteld die tijdens de beoordeling langs een meetlat worden gelegd. Deze indicatoren richten zich op de volledige bedrijfsvoering van een bedrijf. De MVO-Prestatieladder bestaat uit 5 tredes. Trede 1 en 2 gelden als eerste Niveaus MVO Prestatieladder opstap om door te groeien naar trede 3. Trede 3 leidt tot een algemeen door de branche en stakeholders aanvaarde uitwerking van de indicatoren. Vanaf trede 3 kunnen bedrijven op de ladder omhoog naar trede 4 en 5 door de indicatoren specifieker en onderscheidend uit te werken.

De certificaten van niveau 1 en 2 zijn één jaar geldig. Certificaten van niveau 3, 4 & 5 zijn drie jaar geldig. Jaarlijks vindt er een audit plaats om te kijken of het certificaat nog geldig is.

Online-masterclass-MVO-formaat

Indicatoren MVO Prestatieladder

Door het uitwerken en het afleggen van verantwoording m.b.t. de MVO-kernthema’s, zoals aangegeven onder de 33 MVO indicatoren van People, Planet, Profit/Prosperity geeft een organisatie blijk van behoorlijk bestuur (Kernthema 1). De 33 indicatoren komen overeen met de 37 indiciatoren welke zijn beschreven in de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Behoorlijk bestuur (Organizational governance)

Behoorlijk bestuur gaat in feite over de besluitvormingsprocessen en -structuren binnen organisatie. Governancesystemen variëren per organisatie en worden bestuurd door een persoon of een groep personen (zoals de eigenaar, directie en/of het management) die de autoriteit en verantwoordelijkheid hebben voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Zij dienen de organisatie op een verantwoorde manier aan te sturen door de MVO-principes in acht te nemen bij het nemen en implementeren van beslissingen. Behoorlijk bestuur is het enige MVO-kernonderwerp waar geen MVO-issues onder vallen. Het is ook het enige kernonderwerp dat een tweede functie heeft: behoorlijk bestuur is namelijk ook een middel dat het vermogen van de organisatie vergroot om maatschappelijk verantwoord gedrag te implementeren ten aanzien van de andere kernonderwerpen.

Het koppelen van de 7 kernthema’s met de 33 MVO indicatoren worden hieronder per deelgebied van People, Planet of Profit weergegeven. Met de koppeling van de indicatoren aan de stakeholders worden de belangen van hen op gewenste niveau gebracht en binnen managementsysteem ontwikkeld en geborgd.


MVO-Prestatieladder indicatoren onderdeel People

2. Arbeidsomstandigheden

 1. Werk en werkgelegenheid
 2. Verhouding tussen werknemer en werkgever
 3. Gezondheid en veiligheid
 4. Opleiding, onderwijs, aard en organisatie werk
 5. Diversiteit en kansen

3. Mensenrechten

 1. Strategie en beheer
 2. Verbod op discriminatie
 3. Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen
 4. Uitbanning kinderarbeid
 5. Preventie van gedwongen en verplichte arbeid
 6. Beveiligingsbeleid
 7. Rechten van inheemse bevolking

4. Eerlijk zaken doen

 1. Gemeenschap
 2. Corruptie
 3. Publiek beleid
 4. Concurrentiebelemmerend gedrag
 5. Naleving

5. Consumenten aangelegenheden

 1. Gezondheid en veiligheid van consumenten
 2. Etikettering van producten en diensten
 3. Marketing communicatie
 4. Privacy van klanten
 5. Naleving

MVO-Prestatieladder indicatoren onderdeel Planet

6. Milieu, grondstoffen, energie en emissies

 1. Grondstoffen
 2. Energie
 3. Water
 4. Biodiversiteit
 5. Uitstoot, afvalwater, afvalstoffen
 6. Producten en diensten
 7. Naleving
 8. Transport

MVO-Prestatieladder indicatoren onderdeel Profit

7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

 1. Directe economische waarden die zijn gegenereerd/gedistribueerd
 2. Positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid
 3. Bijdrage aan het economisch systeem
Offerte aanvragen

“Vraag vrijblijvend een offerte aan voor meer informatie”